قیمت خط اختصاصی ارسال پیامک

تمامی قیمت ها به ریال می باشد

خرید خط اس ام اس

هزینه سفارش خط اختصاصی 1000

 

ردیف نمونه خط ارسال پیامک تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000 250,000 105,000 200,000
2 1000XXXXXXXXX 13 350,000 700,000 315,000 600,000 280,000 550,000
3 1000XXXXXXXX 12 700,000 1,400,000 600,000 1,200,000 500,000 1,000,000
4 1000XXXXXXX 11 1,400,000 2,700,000 1,200,000 2,300,000 1,000,000 2,000,000
5 1000XXXXXX 10 1,800,000 4,000,000 1,500,000 3,500,000 1,300,000 3,000,000
6 1000XXXXX 9 2,500,000 5,000,000 2,250,000 4,500,000 2,000,000 4,000,000
7 1000XXXX 8 3,500,000 7,000,000 3,000,000 6,000,000 2,500,000 5,500,000
8 1000XXX 7 35,000,000 33,000,000 30,000,000
9 1000XX 6 60,000,000 57,000,000 55,000,000

 

خرید خط اس ام اس 2000

 

دیف تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند خیلی رند غیررند نیمه رند رند خیلی رند
1 12 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 استعلام شود 1,800,000 2,300,000 2,800,000 3,300,000 استعلام شود
2 10 4,000,000 5,000,000 7,000,000 10,000,000 استعلام شود 3,500,000 4,500,000 6,500,000 9,500,000 استعلام شود
3 9 7,000,000 8,000,000 10,000,000 15,000,000 استعلام شود 6,500,000 7,500,000 9,000,000 13,000,000 استعلام شود
4 8 12,000,000 14,000,000 16,000,000 25,000,000 استعلام شود 11,000,000 13,000,000 14,500,000 23,000,000 استعلام شود

 

 

قیمت خطوط اختصاصی 3000

 

ردیف نمونه خط sms  اپراتور 3000 تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 3000XXXXXXXXXX 14 150,000 135,000 105,000
2 3000XXXXXXXX 12 900,000 800,000 700,000
3 3000XXXXXX 10 1,000,000 900,000 800,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود استعلام شود

خرید خط ارسال پیامک تلفن ثابت

 

ردیف نمونه خط ثابت 021 و 026 تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 021XXXXXXXX 10 500.000 477.000 462.000
2 026XXXXXXXX 10 500.000 477.000 462.000
3 021XXXXX 7 2.500.000 2.400.000 2.300.000
4 026XXXXX 7 2.500.000 2.400.000 2.300.000
5 021XXXX 6 3,000,000 2,900,000 2,800,000

 

قیمت خرید خط  sms اپراتور 5000

 

ردیف نمونه خط اس ام اس تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 5000XXXXXXXXXXX 15 80,000 65,000 50,000
2 5000XXXXXXXXXX 14 110,000 90,000 80,000
3 5000XXXXXXXXX 13 300,000 250,000 220,000
4 5000XXXXXXXX 12 700,000 600,000 520,000
5 5000XXXXXXX 11 1350,000 1200,000 1,000,000
6 5000XXXXXX 10 2200,000 1800,000 1,300,000
7 5000XXXXX 9 2500,000 1,970,000 1,600,000
8 5000XXXX 8 3,000,000 2,500,000 2,200,000
9 5000XXX 7 45,000,000 38,000,000 33,000,000
10 5000XX 6 75,000,000 63,000,000 56,000,000

 

ملاک رند بودن خط اس ام اس

  • شماره های رند پیامکی ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.

  • ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد

 

معرفی این مطلب به دوستان